Meet and great the polar scientists

Den Owend wor déi grouss Final vum Dustbuster Projet.


Schüler iessen zu Nuet matt dem Polarfuerscher Charel Wohl, awer och matt den internationale Permafrost-Fuerscher dei fir de Frozen Ground Cartoon zu Land sinn!


Flott Gespreicher teschend Schüler a Fuerscher.

Lycée Hubert Clement

Supported by Fonds National de la Recherche, Luxembourg (FNR)
Categories

Archive