top of page

Meet and great the polar scientists

Den Owend wor déi grouss Final vum Dustbuster Projet.


Schüler iessen zu Nuet matt dem Polarfuerscher Charel Wohl, awer och matt den internationale Permafrost-Fuerscher dei fir de Frozen Ground Cartoon zu Land sinn!


Flott Gespreicher teschend Schüler a Fuerscher.
Categories

Archive

bottom of page