Meet and great the polar scientists

Updated: 4 days ago

Den Owend wor déi grouss Final vum Dustbuster Projet.


Schüler iessen zu Nuet matt dem Polarfuerscher Charel Wohl, awer och matt den internationale Permafrost-Fuerscher dei fir de Frozen Ground Cartoon zu Land sinn!


Flott Gespreicher teschend Schüler a Fuerscher.

Lycée Hubert Clement

Supported by Fonds National de la Recherche, Luxembourg (FNR)
25, rue Münster
L-2160 Luxembourg

info@polar.lu

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon

© 2017 |  polar.lu  |  Impressum  |  Team  |  Downloads

Contact us